x[;b, s'%*; 1412

eg;]hIn
iciSmt; e`;W

   b;sn m;jet Aes `;e$r is-iet bes peez mns;. is-ir keYk /;p nIec bes a;ez Ak$; k;k \rE mt in"s^ heY. Ak Ak ker skel pukur `;e$ Aes peb A%nE. ek b;sn m;jeb ek k;p k;ceb ek b; pukuerr jel gl; pyRNt @ub ideY eneb. mns; sb;r ec;e%r a;;elE q;ket c;Y. t;E e&;r e&;rE a;es pukur `;e$. Ak$u b h\Y;r pr eqekE p;ileY eb;eCz mns;. p;ileY eb;eCz skelr k;z eqek y;et inejr kd;k;r ech;r;$; k;ek ed%;et n; hY. sNmu%In het n; hY k;er; b*^ ibup \ k$uir j;el.

  mns; hircr, melr ctuqR kn*;. inejr menE h;es es. es ik hircre,r kn*; n; pu]. aqc es npu'sk\ et; nY. ib/;t; ekn t;r se^ At b ibXb;s`;tkt; krel;? ekn skelr k;ez Ak$; pirh;s heY eb-ec q;kel; ? mns;r p;ileY eyet EeCz ker Amn ek;q;\ ey%;en skelr pirh;esr a^ heY \ek ebe-c q;ket heb n;. mr;r s;hs \r enE. aenkb;r EeCz heYez AE pukuerr jel @ueb mret ikNtu Ak adOx* $;en b;rb;r ifer Aesez es. ik AE adOx* $;n ? es ik AE n;rIr mn ? `r b;-/;r ECz; ? h;Y ek;n puW \ek es;h;g kreb ? br' \ek puW men ker ek;n puWE \r k;ez a;set c;Eeb n;.

  mns; \r ididedr mt suNdr ed%et ek;nk;elE izl n;. tbu nYdx bzr pyRNt ek;n asuib/; hY in. ididedr se^ p;;r uel pet eyt mns;. k;s f;E& pyRNt peez esE uel. t;rprE hel; gn;. Ag;er;b;er; bzr bYs eqekE \r xrIer a;XcyR pirbtRn a;set krel;. e#;-e$r per h;Lk; eg;-efr er%; izlE t; `n het krel;. h;t p; mx puWedr mt er;mx \ epxIbl heY #el;. gl;r er Al pirbtRn. pueWr mt &;rI gl;r er inejE cmek #el; mns;. /u mns; nY b;Ir skel \ek ineY icNt;Y pe egl. AkE se^ ainb;yR &;eb n;rIr eyobn Ael; xrIer. yid\ t; b;-/ &;; nY. b;Eer eqek i#k t; eb;Z; y;Y n;. ikNtu mns; et; j;en es emeY. b;Ir skelE t; j;en. /u emeYE het eceYizl mns;. ekn aNter n;rI \ b;Eer pueWr ech;r; ineY \ek eb-ec q;ket heCz ? /Ier /Ier ul y;\Y; bN/ hel; mns;r. k;esr bN/ub;N/ebr; ekotuhl c;pet p;ret; n;. p[eXn p[eXn ait heY #et; mns;. skel ije+s kret; h*; er sit* ker blet; tuE ezel n; emeY ? t;rpr b;Ir b;Eer\ y;\Y; bN/ hel;. ididr; a;r \ek se^ ineY eber;et c;Eet; n;.

  hircre,r muidr ed;k;n. ek;nrkem s's;r cel. ikzuidn mns;ek ineY ed;k;en bset krel; hircr,. es%;en\ AkE p[Xn ik eh hircr, Atidn et; blet c;r emeY et;m;r. h#;_ ezel heY egl ik &;eb ? n; ik npu'sk? hircr, k;en a;ul idl. mns;r ed;k;en\ bs; bN/ hel;. mns; &;eb es ezel hel\ et; p;ret; ik'b; npu'sk

  kt=, AE&;eb besizl mns; e%Y;l enE. k;k$; h#;_ k; k; ker e@ek e cel egl. Aek Aek eboiZr; `;e$ a;sez. mns; b;sn m;j;Y mn idl. pukuerr p;r ideY ibjlIek a;set ed%el;. ibjlI \%;n eqekE ec-c;el; ik er men; dugR;r b;Cc;$;ek ed%et igeYizil? %ub suNdr heYez. abx* A%n ikzuE i#kmt eb;Z; y;Y n;. Akb;r igeY ede% a;iss. mns; jb;b edY n;. \r; &;l&;eb j;en mns; ek;q;\ y;Y n;. tbu \ek a;`;t kr;r jn*E \r; mns;r se^ Arkm b*bh;r ker. mns; b;snel; t;;t;i /ueY e# pe. er;d ebx &;l&;ebE e# egez. ekn ey atxt &;bet besizl mns; t;E et; At edrI heY egl.

  mns; b;Eerr jg_ eqek mx ibiCz heY eyet q;kel;. b;Ir k;jkmRekE inejr s^I ker inl. r;;b;; `red;r pir;r kr; skelr f;Efrm;eYs %;$;. p;exr g[;emrE Ak$; ezelek &;lebes ibeY ker inl \r b idid kbrI. sujl; a;r sult;\ ep[m krez. /u mns; ash;Y heY ede% \edr ep[m. ex;en aN/k;er \edr ifsf;s h;isr x t;r ixhr, hY. a;XcyR mns;r puW;il xrIer\ ixhr, j;eg \r i&terr n;rI mn ibe;h ker bes. skelr ale= \ k;-ed. ek j;net p;er n;.

  AE Ak;ikt shej y;\Y;r nY. b;Ir i&ter b;Eer At m;nuWjn cI_k;r ec-c;emic t; seB\ mns; b Ak;. AE Ak;ikt \r inejr jIbenr Ak$; a'x. kI aut AE sm;j \r; mue% blez mns; emeY aqc a;ul edi%eY blez \ ezel. AE s;'`;itk Ndek ineY mns; inejr se^ l;E c;ileY y;eCz.

  mns; b;I Aes nun /r;Y. m; aenk edrI ker ibz;n; eze \e#. mns; c; b;ineY sklek edY. c;eYr se^ mui a;r b;t;s;. inej Ak g;s c; e%eY r;-/et bes. b;b; ed;k;en y;\Y;r et;ej; kerez. sujl; a;r sult; ikzu=, bEp] n;;c;; ker kelej y;b;r jn* wtrI heb. \r; dujen m;/*imk p;x ker kelej !uekez. ir; ker dujen kelej y;Y. \edr xrIer &r; eyobn. ec;e% iZilk &Uet b;-k eb,Iet ed;ln. \r; mns;r idek t;ikeY\ ede% n;. inejedr ineYE m. \edr c;ridek A%n rin Pn.

  m;r xrIr Aminet &;el; q;ek n;. aenk ebl; ker \e#. t;rpr k;gejr e#;; b;n;et bes. mns;r h;et h;et k;j AigeY idet ek a;es n;. sk;l eqek r;t abi/ dY;St %;$et hY. t;rpr k;Ntet ec;e% `um enem a;es. ek;n ek;nidn m;Zr;et h#;_ `um e&e e# bes \. kI Ak ibx[I Pn \ek t;; ker efer. \ ede% AE ibXb s's;err sb m;nuW \ek a;ul tuel ed%;eCz h;sez i$$ikir ideCz a;r blez \ emeY nY ezel nY teb \ ek? ik \r pircY? h;Y mns;\ ik j;en \r jeNmr rhs* ekn \r itn idid suSh ;&;ibk ech;r; ineY jNm;el; a;r \ek jNm;et hel; AE kd;k;r ech;r; ineY ? hYet; hircr, a;r dIp;ilr me/* tIb[ b;sn; izl pu] sNt;enr. \edr AE tIb[ b;sn;E ik mns;ek ech;r; idl pueWr ? ikN ekn sMpU,R &;eb nY ? npu'sk hel\ aNtt t;r Ak$; pircY het;. ikNtu h;Y ik t;r wjibk eg;] pircY ?

  s;menr l*;Mpep;er re@ due$; x;ilk Aes besez. dujen dujnek e#;-$ ideY e%;-c;eCz. @;n; dui$ Z;pe$ pirp;i$ ker ineCz. kq; kEez dujen. \r; ik ep[imk ep[imk; n; dMpit ? mns; Ak buk tO; ineY \edr idek eceY q;ek. m;eZ m;eZ abx* t;r tIb[ wbr;g*\ j;eg. Ak tIb[ a;kWRe, \ wbr;eg* ki#n $;en \ apm;enr j;l;Y p;ileY eb;Y mns;. k;r, inejr AE puW \ n;rI imix[t ech;r;E \r sb Pn hr, kerez. inejr xrIer inej ai&m;nI heY esE b;er; bzr bYs eqekE p;ileY a;sez mns;. aqc mns;r jn* k;er; m;Y; j;eg n;. mns; inejr h;et t;r gl; i$ep /er. inejr pr e`; hY t;r a;r ktidn a;r inejr esoNdyRhInt;ek Amn ker a;;l ker eb;eb es ? a;r ktidn A b;Ir eb;Z; heY q;keb es? AE ech;r; ineY jNm en\Y; es ik mns;r ed;W ? m; b; ididr; skel bel jeNmr smeYE ekn mer egil n; tuE ? p;p p;p jNmp;p ek;n _sb anu;en es eyet p;er n;. ikNtu mns;\ et; Ak$; m;nuW ined;RW ash;Y inbR;N/b.

  a;j dugR;r b;Cc;$;r WI. ididr; skel \E b;Iet egez b;Cc;$;ek ed%et. m;\ egez. p[itebxIr; skel es%;en piSht. /u mns; es%;en eyet p;er n;. es%;en egelE skel a;ul tuleb mu% c;p; ideY h;seb a;r ididr; bel bseb tuE A%;en ekn Ail men; ? mns; t;E duerr Ak$; g;ezr tl;Y d;-ieY q;ek. dur eqek ede% el;kjenr sm;ebx. b EeCz ker dugR;r b;Cc;$;ek buek ecep /er a;dr ker. ikNtu mns; inp;Y. \r duec;% ebeY jelr /;r; enem a;es.

h#;_ i&er me/* Ak$; ek;l;hl net p;Y es. k;n f;$;en; t;ilr x e&es a;es. es a;XcyR heY ede% ktel; m;nuW aenk$; t;rE met; ech;r; i#k eb;Z; y;Y n; ezel n; emeY aut a^&^I \ i%iSt e% krez. e!;l b;ijeY n;cez. mns; enizl k;er; b;Iet ek;n ix jNm inel \r; n;ik dl eb-e/ a;es. ixek ek;el ineY a;dr ker. aut &;eb n;ec. ikzu $;k;pYs; ineY cel y;Y. A$;E n;ik \edr epx;. t;r; n;ik ihje. mns; t;edr ek;nidn ede%in. mns; ibSmeY h;- heY \edr ed%izl. tNmY heY \edr a;XcyR iY;kl;p ed%izl. h#;_ g;ezr ipzn eqek ek eyn \r h;t /er $;n edY. mns; ab;k heY ede% Ak aut mu%. i#k men heCz pueWr mu%ek ek ej;r ker s;ijeY ideYez n;rIr mue%. m;nuW$; ekmn &;; &;; gl;Y bel \e# ik er ? k;-dizs ekn ? ik du"% et;r ? \ m; tuE et; a;m;edr met; Akjn y;edr &;lb;s;r ek enE. tbu b;-cet hY. mns; ed%et p;Y esE m;nuW$;r me/* Ak$; du"e%r z;Y;. ec;e%r ek;e, du ef;-$; jl\ ickick krez. &ul ker AE &r; er;uer du ef;-$; bOi pel; ik ? a;XcyR m;nuW$; mns;r kq; e&eb du"% p;eCz. mns;r p[it sh;nu&uitet &er y;eCz \r mn. mns; blet p;rel; n; ey es npu'sk nY. pueWr met; ech;r;Y es Akjn n;rI. k;r, mns; AE p[qm anu&b krel; jIbibd*;r ibc;er i&neg;e]r hel\ mns;r p[it k;er; men;ey;g. ek;n pueWr k;ez et; es &;lb;s; p;Yin. t;r ek;n j;it pircY n; q;kel\ apU,R eyont;r AE &;lb;s;ek es aIk;r ker ik ker ?

  tt=e, b;kI ihjer dl cel Aesez \edr k;ez. \r; ab;k heY mns;ek ede% t;rpr aut a^&^I ker bel \m; tuE et; a;m;edrE mt Akjn ek;q;Y luikeYizil Atidn ? cl cl a;m;edr se^. &;el; q;kib. 
mns; &;eb m&uimet\ et; g;ezr; b;-ec inejedr met; ker. =t;r\ Ak$; a;l;d; esoNdyR a;ez. esE jget apm;n enE bn; enE. \edr dOir i&tr ideY mns; ed%et p;Y t;r inYit. bidn /er p;ileY y;\Y;r Ak tIb[ b;sn; jNm iniCzl \r men. mns; ipzn ifer Akb;r\ ede% n;. p[itidenr l;n; du"% s'`WR eqek mui epet Ak a;XcyR pli buek ineY mns; \edr se^ AigeY y;Y.
 

gLp " iShribNdu egor wbr;gI aenk$; pkq; icrn cbtRI ecori^r kuimr imihr g;^ulI eepY;r;r b;g;n men;j c;kl;d;r 
kibt; " SmOitr p[qm &;g r;,; ce|;p;/*;Y sbuj krt;il ajY esn ek ikzu j;neb n; rm; isml;E
z; "
x;ilk \ a;im Ab' p; p; iciSmt; e`;W
p[bN/ "
klk;t; \ b;'l; geLpr p;l;bdl a r;Y

|terms of use | privacy statement |for advertiser| viswayan.com2002-03,All Rights Reserved